Doble Melo – Treinta y Tres – Etapa 1 (Treinta y Tres – Melo – 5/12/2009)

Doble Melo – Treinta y Tres – Etapa 1 (Treinta y Tres – Melo – 5/12/2009)